مراکز طرف قرارداد

لیست مشتریان آرشیو الکترونیک مدارک پزشکی گروه طراحان

دانشگاه علوم پزشکی فارس

بیمارستان 680 تختی نمازی شیراز (در حال انجام)

درمانگاه شهید مطهری (در حال انجام)

درمانگاه امام رضا (ع) (در حال انجام)

بیمارستان 285 تختی شهید چمران شیراز (در حال انجام)

بیمارستان 500 تختی اعصاب و روان استاد محرری (در حال انجام)

بیمارستان 37 تختی پارس شیراز خصوصی (اتمام پروژه)

بیمارستان 200 تختی دنا شیراز (اتمام پروژه)

بیمارستان 133 تختی دستغیب شیراز (در حال انجام)

بیمارستان 133 تختی علی اصغر (در حال انجام)

بیمارستان 129 تختی حضرت ولی عصر کازرون (اتمام پروژه)

بیمارستان 118 تختی حضرت ولی عصر ممسنی (در حال انجام)

بیمارستان آنکلوژی امیر (در حال انجام)

بیمارستان سوانح سوختگی و ترمیمی امیر المومنین (ع) (در حال انجام)